Rhif 53 – Gaeaf 2014

Mae'r chwiliad ymlaen i ddod o hyd i lygod medi yng Nghymru
Pa mor gyffredin yw llygod medi heddiw yn nhirweddau Cymru a lle dylem edrych am arwyddion ohonynt? Mae BECKY CLEWS-ROBERTS yn disgrifio cynefinoedd y mamal bach iawn, sy’n anodd dod o hyd iddo, a’r prosiect cydweithrediadol i wella gwybodaeth am eu dewisiadau gwasgariad a chynefin.
Ffawna pryf cop prin yng Nghymru
Er yn gymharol fach mewn maint, mae Cymru’n nodedig am ei amrywiaeth o ffawna pryf cop, gyda phum gwaith cymaint o rywogaethau na Lloegr, a phedair gwaith cymaint ag yr Alban. Mae’r helaethrwydd wedi cael ei rhestri am bron i ddwy ganrif, ac mae’n parhau i gyflenwi cofnodion eithriadol, fel y disgrifir gan RICHARD GALLON.
Adfer coetir hynafol - gweld y goleuni
Yng Nghynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru eleni fe gyflwynodd ALASTAIR HOTCHKISS gweithdy ar Goetir Hynafol oedd yn edrych ar ymagwedd Coed Cadw at reoli adferiad a’u prosiect adferiad 4 mlynedd. Roedd nifer o aelodau o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn lleol ac yng nghenedlaethol , yn bresennol , a gobeithir fod yr ymateb cadarnhaol hwn yn arwydd o newyddion da i goetiroedd hynafol.
Ystlumod yng Nghymru
Bu’r amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer ystlumod yn gymhelliad i grwpiau ystlumod sirol i ffurfio, i roi cyngor i ddeiliaid tai a chael gwybod mwy am eu hystlumod lleol. Fel canlyniad, a chyda chymorth datblygiadau technolegol cyflym, mae gwybodaeth am safleoedd a dosbarthiad ystlumod wedi cael ei drawsnewid mewn tri degawd; ac ochr yn ochr â hyn mae poblogaethau a dosbarthiad ystlumod yn newid yn gyson, fel yr eglura HENRY SCHOFIELD.
Llynnau Cregennen – trysorau cudd Cadair Idris
Glaw asid, llygredd, erydiad mawn, cyfoethogi maetholion, rhywogaeth anfrodorol oresgynnol – mae bywyd yn anodd i lynnoedd dŵr croyw yng Nghymru, ac ychydig sy’n llwyddo i gynnal ecosystemau sy’n cwrdd â thargedau Ewropeaidd. Felly, braf oedd dod o hyd i lynnoedd sy’n ymddangos nad ydynt wedi newid llawer dros y canrifoedd . Arweiniodd TRISTAN HATTON ELLIS tîm a fwriodd ati i wneud ymchwiliad a daeth o hyd i gipolwg rhyfeddol o fywyd tan y dŵr.
Tro’r tymhorau ar hyd ein glannau
Mae NIA HAF JONES yn ein tywys drwy’r newidiadau a welir o dymor i dymor ar lan y môr ac o dan y tonnau, ac yn rhannu ambell berl o wybodaeth am rai o’n rhywogaethau arfordirol.
Gwyddonwyr dinesig yn cyfrif ein hadar sy’n bridio
Mae’n debyg mae’n adar tir sy’n bridio yw’r rhai sy’n cael eu monitro orau yn y byd. Mae GEOFF GIBBS yn esbonio sut caiff hyn ei wneud, pa rywogaethau yw’r enillwyr a’r collwyr, a sut mae’r gweithwyr maes yn elwa o gymryd rhan.
Bywyd gwyllt mewn perllannau, mynwentydd a gerddi
Pan fydd pobl yn dod i gysylltiad â natur mae’r hwyl yn dechrau , ac yn creu siawns o greu man parhaol i natur o fewn y Gymdeithas. Ble gwell i alluogi hyn i ddigwydd nag mewn perllannau, mynwentydd a gerddi? Prosiect arloesol yw cynnwys pobl i helpu bywyd gwyllt yn y mannau hyn, fel yr adroddir gan IWAN EDWARDS
Buglife

Ein tudalen arferol gan elusen Buglife

Cerrig sarn ar safleoedd tir llwyd – pwysig o ran cysylltu cynefinoedd

Clare Dinham

Darganfyddiadau mewn gwyddoniaeth

Mewnwelediadau diddorol o Amgueddfa Cymru

Amrywiaeth sboncynnod y dail mewn dôl drefol yng Nghaerdydd

Mike Wilson

Newyddion o'r ardd

Mae popeth yn digwydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dyfodol cynaliadwy ar safle Regentaidd

Rob Thomas a Bruce Langridge

Natur yn gyffredinol

Rheoli cynefinoedd yng Nghoedwig Rhosgoch

Ivy Denham

conservationandtrees

Materion morol

Wedi stormydd 2013-14

Ivor Rees

Llinellau bywyd

Yn dilyn gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru

Arolygu dolffiniaid Risso

Ceri Morris

Mammaliaid

Ceirw mwntjac, llygod pengrwn y dŵr a bagiau neges

Frances Cattanach

Adolygiadau llyfrau

Underlands: A Journey Through Britain’s Lost Landscape gan Ted Nield

The Birds of Radnorshire gan Peter Jennings

Wildflower Meadows in Monmouthshire: ten years of conserving and restoring flower-rich grasslands gan Monmouthshire Meadows Group

Cyfres Am Dro gan Angharad Tomos

Glyndŵr’s Way gan Paddy Dillon

The Ceredigion and Snowdonia Coast Paths gan John B. Jones

The Severn Way gan Terry Marsh

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Cynllunio adfer natur yng Nghymru

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth